มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เป็นหนึ่งใน 5 สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งแรกๆ ของประเทศไทย ก่อตั้งร่วมกับวิทยาลัยเคิร์ก วิทยาลัยไทยสุริยา วิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และวิทยาลัยพัฒนบริหารศาสตร์ เดิมก่อตั้งในชื่อ “วิทยาลัยเทคนิคไทย” วิทยาลัย” ในปี พ.ศ. 2505 ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น “วิทยาลัยกรุงเทพ” และได้รับการยกระดับเป็น “วิทยาลัยกรุงเทพ” เป็น “มหาวิทยาลัยกรุงเทพ” เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2527 ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2527 โดยจัดการเรียนการสอนใน 11 คณะ

รวมทั้งวิทยาลัยนานาชาติด้วย และบัณฑิตวิทยาลัย ครอบคลุมสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปัจจุบันเปิดสอนอยู่ที่ 2 แห่ง คือ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท กรุงเทพฯ และวิทยาเขตรังสิต จังหวัดปทุมธานี

ประวัติ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยกรุงเทพถือกำเนิดขึ้นนับตั้งแต่ก่อตั้ง “วิทยาลัยเทคนิคไทย” (อังกฤษ: สถาบันสารพัดช่างไทย) ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2505 โดยสุราษฎร์ และพงศ์ทิพย์ โอสถานุเคราะห์ (เจ้าของกลุ่มโอสถสภา) ซึ่งตั้งอยู่บนที่ดินที่ทั้งสองเป็นเจ้าของ ในซอยบ้านกล้วยใต้ ริมถนนพระราม 4 (ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของวิทยาเขตกล้วยน้ำไท) ซึ่งยังคงเป็นถนนลูกรังในสมัยนั้น แต่เป็นพื้นที่ค้าขายของพ่อค้าชาวต่างประเทศ รวมทั้งท่าเรือขนส่งสินค้าคลองเตย

ต่อมาในปี พ.ศ. 2508 ผู้บริหารได้เปลี่ยนชื่อสถาบันแห่งนี้เป็น “วิทยาลัยกรุงเทพ” (อังกฤษ: Bangkok College) เนื่องจากชื่อเดิมทำให้เกิดความสับสนแก่ประชาชนทั่วไป ฉันคิดว่ามันเป็นโรงเรียนอาชีวศึกษา ในระยะแรกกระทรวงศึกษาธิการไม่รับรองข้อเสนอทางการศึกษาของโรงเรียน [ต้องการอ้างอิง] อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกที่เปิดสอนระดับปริญญา ฝ่ายบริหารจึงขอความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยแฟร์ลีห์ ดิกคินสัน สหรัฐอเมริกา เป็นผู้รับรองปริญญา ทุกวันนี้ผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยกรุงเทพจะมี 2 ปริญญา คือ จากวิทยาลัยกรุงเทพ และมหาวิทยาลัย

ต่อมาวิทยาลัยกรุงเทพค่อยๆ ขยายตัว และมีการจัดตั้งวิทยาลัยเอกชนขึ้นพร้อมๆ กัน อีกหลายแห่งเช่นวิทยาลัยพณิชยการหรือวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ทำให้การแข่งขันระหว่างสถาบันการศึกษาเอกชนเพิ่มมากขึ้น ผู้บริหารวิทยาลัยกรุงเทพ จึงมีการวางแผนโครงการขยายการศึกษา ยกสถานะเป็นมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2527 สำนักงานการอุดมศึกษาได้เพิ่มสถานะเป็น “มหาวิทยาลัยกรุงเทพ” (ร่วมกับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย)[7]

มหาวิทยาลัยกรุงเทพมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว หาวิทยาลัยกรุงเทพ ค่าเทอม ซึ่งนำไปสู่การเปิดวิทยาเขตใหม่ในพื้นที่รังสิต จังหวัดปทุมธานี ซึ่งอยู่ห่างจากสนามบินดอนเมือง ไปตามถนนพหลโยธิน ระยะทาง 14 กิโลเมตร ในพื้นที่กว่า 400 ไร่ ซึ่งเป็นสิ่งที่มหาวิทยาลัยก่อตั้ง ที่คาดหวัง. เพื่อสร้างวิทยาเขตรังสิต ให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีบรรยากาศ เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกาที่ตั้งอยู่ในแถบชานเมือง อาคารเรียนต่างๆ มีความโดดเด่นและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ประกอบด้วยสวนที่ได้ปลูกต้นไม้ไว้มากมายรวมทั้งขุดทะเลสาบด้วย แต่ตั้งแต่ยุคแรกของการขยายวิทยาเขต ภูมิภาครังสิตยังห่างไกลจากความเจริญรุ่งเรืองของเมือง นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ จึงได้เรียกกระท่อมวิทยาเขตรังสิตท้ายนาข้าว

เช็กค่าเทอม ม.กรุงเทพ ปีการศึกษา 2567

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดอัตราค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียม ซึ่งเป็นการประมาณการ อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับรายวิชาที่เลือกลงทะเบียน และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

คณะวิศวกรรมศาสตร์

 • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ (Computer and Robotics Engineering) ค่าเทอมตลอดหลักสูตร (ยังไม่รวมส่วนลด) 375,380 บาท โดยปี 1 เทอม 1 จ่าย 25,380 บาท และปี 1 เทอม 2 จ่าย 23,700 บาท
 • สาขาวิชาวิศวกรรมมัลติมีเดียและเอ็นเตอร์เทนเมนต์ (Multimedia and Entertainment Engineering) ค่าเทอมตลอดหลักสูตร (ยังไม่รวมส่วนลด) 355,880 บาท โดยปี 1 เทอม 1 จ่าย 25,380 บาท และปี 1 เทอม 2 จ่าย 23,200 บาท
 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineering) ค่าเทอมตลอดหลักสูตร (ยังไม่รวมส่วนลด) 353,880 บาท โดยปี 1 เทอม 1 จ่าย 25,380 บาท และปี 1 เทอม 2 จ่าย 23,200 บาท
 • สาขาวิชาวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์และวิทยาการข้อมูล (Artificial Intelligence Engineering and Data Science) ค่าเทอมตลอดหลักสูตร (ยังไม่รวมส่วนลด) 372,280 บาท โดยปี 1 เทอม 1 จ่าย 25,380 บาท และปี 1 เทอม 2 จ่าย 25,100 บาท

คณะบัญชี

 • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (Accountancy) ค่าเทอมตลอดหลักสูตร (ยังไม่รวมส่วนลด) 296,680 บาท โดยปี 1 เทอม 1 จ่าย 23,580 บาท และปี 1 เทอม 2 จ่าย 19,000 บาท

คณะนิเทศศาสตร์

 • สาขาวิชาศิลปะการแสดง (Performing Arts) ค่าเทอมตลอดหลักสูตร (ยังไม่รวมส่วนลด) 425,080 บาท โดยปี 1 เทอม 1 จ่าย หาวิทยาลัยกรุงเทพ ค่าเทอม  25,380 บาท และปี 1 เทอม 2 จ่าย 32,800 บาท
 • สาขาวิชาการสื่อสารและสื่อใหม่ (มุ่งเน้นการสื่อสารแบรนด์สร้างสรรค์) (Creative Branding) ค่าเทอมตลอดหลักสูตร (ยังไม่รวมส่วนลด) 340,480 บาท โดยปี 1 เทอม 1 จ่าย 26,280 บาท และปี 1 เทอม 2 จ่าย 20,500 บาท
 • สาขาวิชาการสื่อสารและสื่อใหม่ (มุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์ดิจิทัล) (Digital Public Relations) ค่าเทอมตลอดหลักสูตร (ยังไม่รวมส่วนลด) 337,980 บาท โดยปี 1 เทอม 1 จ่าย 26,280 บาท และปี 1 เทอม 2 จ่าย 20,500 บาท
 • สาขาวิชาการสื่อสารและสื่อใหม่ (มุ่งเน้นการโฆษณาดิจิทัล) (Digital Advertising) ค่าเทอมตลอดหลักสูตร (ยังไม่รวมส่วนลด) 343,480 บาท โดยปี 1 เทอม 1 จ่าย 26,280 บาท และปี 1 เทอม 2 จ่าย 20,500 บาท

 • สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยุโทรทัศน์ และการผลิตสื่อสตรีมมิ่ง (Broadcasting and Streaming Media Production) ค่าเทอมตลอดหลักสูตร (ยังไม่รวมส่วนลด) 352,080 บาท โดยปี 1 เทอม 1 จ่าย 26,280 บาท และปี 1 เทอม 2 จ่าย 20,200 บาท
 • สาขาการผลิตอีเว้นท์ และการจัดการนิทรรศการและการประชุม (Event Production and MICE Management) ค่าเทอมตลอดหลักสูตร (ยังไม่รวมส่วนลด) 359,280 บาท โดยปี 1 เทอม 1 จ่าย 25,980 บาท และปี 1 เทอม 2 จ่าย 21,700 บาท
 • สาขาวิชาการผลิตเนื้อหาสร้างสรรค์และประสบการณ์ดิจิทัล (Creative Content Production and Digital Experience) ค่าเทอมตลอดหลักสูตร (ยังไม่รวมส่วนลด) 384,280 บาท โดยปี 1 เทอม 1 จ่าย 25,980 บาท และปี 1 เทอม 2 จ่าย 21,700 บาท
 • สาขาวิชาการสื่อสารและสื่อใหม่ (มุ่งเน้นการสร้างแบรนด์อินฟลูเอนเซอร์) (Influencer Branding) ค่าเทอมตลอดหลักสูตร (ยังไม่รวมส่วนลด) 342,980 บาท โดยปี 1 เทอม 1 จ่าย 26,280 บาท และปี 1 เทอม 2 จ่าย 20,500 บาท
 • สาขาวิชาการสื่อสารและสื่อใหม่ (มุ่งเน้นการสื่อสารดิจิทัลและอุตสาหกรรมสื่อ) (Digital communication and media) ค่าเทอมตลอดหลักสูตร (ยังไม่รวมส่วนลด) 341,980 บาท โดยปี 1 เทอม 1 จ่าย 26,280 บาท และปี 1 เทอม 2 จ่าย 20,500 บาท

 

 

บทความแนะนำ