มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยขอนแก่น (อังกฤษ: Khon Kaen University; อักษรย่อ: KKU – KKU) เดิมชื่อ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (KMUN)[5] เป็นสถาบันการศึกษาระดับสูงและเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยแห่งที่ 10 และมหาวิทยาลัยแห่งที่ 7 ของประเทศไทย ปัจจุบันมีอายุ 60 ปี ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2505 โดยสถาบันเทคโนโลยีขอนแก่น (K.I.T.) ยกระดับเป็นมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2507 และจัดตั้งอย่างเป็นทางการเป็นมหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2509

และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงประกอบพิธีเปิดตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2510 ถึงปี 2510 พ.ศ. 2552 มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็น 1 ใน 9 มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ t c university มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ตั้งอยู่บนถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จุดมุ่งหมายคือเพื่อให้สามารถขยายการศึกษาระดับอุดมศึกษาไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ ปัจจุบันอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 [7] และมีสถานะเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

ประวัติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปัจจุบันมหาวิทยาลัยขอนแก่นเปิดโอกาสการเรียนการสอนในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์การแพทย์ เกษตร มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ใน 19 คณะ 4 วิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย 2 แห่ง ทั้งที่วิทยาเขตขอนแก่นและวิทยาเขตหนองคาย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจัดว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่มีมาตรฐานการเรียนการสอนที่ดีเยี่ยม และเป็นเลิศด้านการวิจัย [8] มหาวิทยาลัยขอนแก่นเปิดสอนทั้งสิ้น 330 หลักสูตร แบ่งเป็นหลักสูตรปริญญาเอก 72 หลักสูตร ปริญญาโท 129 หลักสูตร ปริญญาตรี 105 หลักสูตร

และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 24 หลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษาคือ 3.0: 7.0 และ 11.21% หลักสูตรนานาชาติ/ภาษาอังกฤษ[9] มีนักศึกษาในคณะและวิทยาลัยต่างๆ โดยรวมแล้วมีบุคลากรประมาณ 39,000 คนและเจ้าหน้าที่วิชาการ 2,075 คนทำงานในตำแหน่งทางวิชาการ มีศาสตราจารย์ 32 คน รองศาสตราจารย์ 508 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 619 คน และอาจารย์ 916 คน เป็นมหาวิทยาลัยที่มีอัตราการสอบเข้าแข่งขันสูงที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ[11]

เมื่อปี พ.ศ. 2484 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล พระอัฏฐมรามาธิบดิน ในรัฐบาล มี จอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี มีนโยบายและโครงการขยายการศึกษาระดับอุดมศึกษาในภูมิภาค สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะจัดตั้งมหาวิทยาลัยขึ้นที่จังหวัดอุบลราชธานี แต่ในขณะเดียวกันก็มีสงครามในเอเชียตะวันออก รัฐบาลต้องตัดสินใจต่อสู้เคียงข้างญี่ปุ่นกับฝ่ายสัมพันธมิตร ส่งผลให้การก่อตั้งมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือสิ้นสุดลงในปี พ.ศ. 2503 เมื่อรัฐบาลของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรี การก่อตั้งมหาวิทยาลัยแห่งนี้ถูกทบทวนอีกครั้ง

ต่อมาในปี พ.ศ. 2505 ได้มีการตัดสินใจจัดตั้งมหาวิทยาลัยขึ้น วิศวกรรมเครื่องกลและเกษตรศาสตร์ ในจังหวัดขอนแก่น เสนอชื่อสถาบันแห่งนี้ว่า “สถาบันเทคโนโลยีขอนแก่น” และตั้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “สถาบันเทคโนโลยีขอนแก่น” โดยมีอักษรย่อว่า K.I.T. เป็นที่รู้จัก. หลังจากนั้นได้เปลี่ยนชื่อสถาบันเป็น มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะ “มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” โดยย่อว่า “มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือ N.E.U” เนื่องจากในขณะนั้นยังไม่มีหน่วยงานของรัฐ รับผิดชอบโดยตรงในการดำเนินการด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษา รัฐบาลจึงได้มอบหมายให้สภาการศึกษาแห่งชาติเป็นผู้ดำเนินการค้นหาสถานที่ ออกแบบหลักสูตรและวิธีการขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศ [12]

พ.ศ. 2506 คณะอนุกรรมการเห็นชอบให้บ้านสีฐานเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัย บนเนื้อที่ประมาณ 5,500 ไร่ ห่างจากตัวเมืองขอนแก่น 4 กิโลเมตร ได้วางศิลาฤกษ์ในการก่อสร้างอาคารเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2507 “คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์”[13] สำนักงานสถาปนามหาวิทยาลัยในกรุงเทพฯ รับนักศึกษามหาวิทยาลัยรุ่นแรกเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2507[14] รวมจำนวนนักศึกษา 107 คน แบ่งเป็นนักศึกษาเกษตร 49 คน และนักศึกษาวิศวกรรม 58 คน t c university ลงทะเบียนเรียนใน คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยการแพทย์ (ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยมหิดล)

พ.ศ. 2508 คณะรัฐมนตรีมีมติเปลี่ยนชื่อ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีชื่อว่า “มหาวิทยาลัยขอนแก่น” ตามชื่อเมืองที่ตั้งอยู่ และบริษัทได้ย้ายจากสำนักงานสภาการศึกษาแห่งชาติไปยังมหาวิทยาลัยขอนแก่นในปี พ.ศ. 2555พ.ศ. 2509 มีพระราชโองการตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น และประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2509 ซึ่งเป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัย ได้แก่ จอมพลถนอม กิตติขจร และนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นในขณะนั้น มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น และพิจารณาแต่งตั้ง:

อธิการบดีคือ ฯพณฯ พจน์ สารสินศาสตราจารย์พิมล โกลกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะ ป็นรองอธิการบดีและรักษาการคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ และคณะเกษตรศาสตร์
ศาสตราจารย์ ดร. วิทยา เพียรวิจิตร รักษาการคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์[15]และในปีเดียวกันนั้น นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็ได้รับการโอนย้าย มหาวิทยาลัยการแพทย์ (ปัจจุบันคือ มหาวิทยาลัยมหิดล) มาศึกษาที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ที่ตั้งปัจจุบัน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถือเป็นมหาวิทยาลัย (สถาบันอุดมศึกษา คือ สถาบันที่เปิดสอนตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป โดยมีสถานะเป็นวิทยาลัย มหาวิทยาลัย และสถาบันต่างๆ) เป็นสถาบันแห่งที่ 10 ของประเทศไทย ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาลัยการศึกษาประสานมิตร วิทยาลัยการศึกษาปทุมวัน วิทยาลัยการศึกษาบางแสน และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อีกทั้งยังเป็นสถาบันอุดมศึกษาประเภทมหาวิทยาลัยแห่งที่ 7 ของประเทศไทย

รองจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่พ.ศ. 2510 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงเปิดมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2510 [16]มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันแรกก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน โดยแบ่งการพัฒนาของมหาวิทยาลัยออกเป็น 3 ยุค

 

บทความแนะนำ