มหาวิทยาลัยทักษิณ

มหาวิทยาลัยทักษิณ อักษรย่อ: TSU – TSU) เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ จังหวัดสงขลา มี 2 แห่ง และจังหวัดพัทลุง เกิดจากวิทยาลัยศึกษาศาสตร์ที่ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2511 และพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตสงขลา ในปี พ.ศ. 2517 และเป็นอิสระในปี พ.ศ. 2539 และได้เป็น “มหาวิทยาลัยทักษิณ” กฎหมายมหาวิทยาลัยทักษิณได้ผ่านกระบวนการทางกฎหมายทุกขั้นตอนแล้ว และประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2539 และมีผลใช้บังคับเมื่อวันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 ซึ่งถือเป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัยทักษิณ ชื่อมหาวิทยาลัยทักษิณ แปลว่า “มหาวิทยาลัยภาคใต้” (ทักษิณ แปลว่า ทิศทาง)

มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาที่เน้นการฝึกอบรมบัณฑิต พร้อมพัฒนาศิลปวัฒนธรรม อยู่ในระดับดี จากสำนักงานมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะในด้านการบริการสังคมในด้านการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมและการประกันคุณภาพภายในซึ่งได้รับการจัดอันดับอยู่ในระดับดีมาก ปัจจุบันมหาวิทยาลัยทักษิณประกอบด้วย 2 วิทยาเขต คือ วิทยาเขตสงขลา และวิทยาเขตพัทลุง รวมถึงสำนักงานในกรุงเทพฯ การสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ครอบคลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์วิชาการ วิทยาศาสตร์สุขภาพ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ใน 11 คณะ มหาวิทยาลัย 3 แห่ง และบัณฑิตวิทยาลัย 1 แห่ง

ประวัติ มหาวิทยาลัยทักษิณ

มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกๆ ในพื้นที่ภาคใต้ ก่อตั้งขึ้นภายหลังการก่อตั้งวิทยาลัยศึกษาธิการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ทดแทนโรงเรียนฝึกหัดครูขั้นสูง ถนนประสานมิตร อำเภอพระโขนง จังหวัดพระนคร พ.ศ. 2497 เพื่อพัฒนาปรัชญาและแนวคิดการศึกษาสมัยใหม่ให้สอดคล้องกับสังคมประชาธิปไตย รวมถึงการพัฒนาการศึกษาให้เป็นวิชาชีพอย่างเป็นระบบ และมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับสังคมไทย นอกจากการมอบปริญญาด้านการศึกษาแล้ว วิทยาลัยการศึกษายังค่อยๆ พัฒนาและพัฒนาอีกด้วย

พร้อมทั้งขยายการศึกษาไปยังภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ และด้วยการบริหารจัดการวิทยาเขตหลายแห่งซึ่งประกอบด้วยวิทยาเขตปทุมวัน (พ.ศ. 2498) วิทยาเขตบางแสน จังหวัดชลบุรี (พ.ศ. 2498) วิทยาเขตพิษณุโลก (พ.ศ. 2510) วิทยาเขตมหาสารคาม (พ.ศ. 2511) วิทยาเขตสงขลา (พ.ศ. 2511) วิทยาเขตพระนคร (พ.ศ. 2512) และวิทยาเขตกีฬา (พ.ศ. 2513) โดยมีวิทยาเขตประสานมิตรเป็น ศูนย์บริหาร

วิทยาเขตวิทยาลัยการศึกษาสงขลา ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2511 ที่ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา (ที่ตั้งปัจจุบันของมหาวิทยาลัยทักษิณ) วิทยาเขตสงขลา) ตามมติของสภาวิทยาลัยการศึกษา ในการขยายการศึกษาระดับอุดมศึกษาไปยังภาคใต้ วันที่ 1 ตุลาคม 2511 ถือเป็นวันสถาปนาวิทยาลัยการศึกษา วิทยาเขตสงขลา ในปีการศึกษา 2512 ได้เปิดการเรียนการสอนเป็นครั้งแรกซึ่งเป็นหลักสูตรระดับสูงกว่าปริญญาตรี

หลักสูตรสองปีนี้เริ่มรับนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิตในปีการศึกษา 2517 เท่านั้น โปรแกรมสี่ปียังคงให้การศึกษาและสร้างบัณฑิตที่มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง เมื่อวิทยาลัยการศึกษาได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สังกัดสำนักกิจการมหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2517 วิทยาลัยศึกษาศาสตร์ได้ก่อตั้งขึ้นที่วิทยาเขตสงขลา จึงเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภายใต้ชื่อ “มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” วิทยาเขตสงขลา”

มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2532-2533 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตสงขลา เริ่มวางแผนขยายงานไปยังจังหวัดพัทลุง เนื่องจากพื้นที่เดิมคือตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จึงมีเนื้อที่ค่อนข้างจำกัดและไม่เพียงพอที่จะรองรับการจัดตั้งคณะใหม่และการขยายตัวในอนาคต เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2533 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการให้ขยายกิจการของมหาวิทยาลัยไปยังอาณาเขตจังหวัดพัทลุง และรวมโครงการดังกล่าวไว้ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535 – 2539) ต่อมาเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2535 สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้มีมติตั้งชื่อมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตใหม่สงขลาคือ “มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตภาคใต้” โดยคำนึงถึงพันธกิจของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับภาคใต้โดยรวม ไม่ได้เจาะจงจังหวัดใดๆ

และเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2539 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคใต้ ได้รับการยกระดับเป็นมหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งเป็นนิติบุคคล มีสถานะเป็นหน่วยงานในสำนักงานมหาวิทยาลัย ตามกฎหมายมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2539 มหาวิทยาลัยทักษิณได้มีการพัฒนาอย่างค่อยเป็นค่อยไป การสอนอย่างเป็นทางการของมหาวิทยาลัยทักษิณเริ่มขึ้นในปีการศึกษา 2547 วิทยาเขตพัทลุง ในตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพยอม จังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 สภามหาวิทยาลัยทักษิณ มีมติให้มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา และวิทยาเขตพัทลุง บริหารจัดการ 2 วิทยาเขต คือ วิทยาเขตสงขลา (วิทยาเขต 1) บ้านอ่าวทราย เกาะ ตำบลยอ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา (ส่วนหนึ่งของสถาบันกรณีศึกษา) (วิทยาเขตที่ 2) ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา วิทยาเขตพัทลุง (วิทยาเขตที่ 1) ตำบลพนังตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง (วิทยาเขตที่ 2) ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพยอม จังหวัดพัทลุง

ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 จนถึงปัจจุบัน มหาวิทยาลัยทักษิณได้พัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐซึ่งไม่ใช่หน่วยงานของรัฐ แต่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐ โดยมีการบริหารจัดการที่เป็นอิสระและยืดหยุ่น สามารถจัดการศึกษาระดับนานาชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตาม กฎหมายมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2551 และปรัชญามหาวิทยาลัย “การพัฒนาแนวทางปัญญาและจริยธรรม”