มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (อังกฤษ: มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ) เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐในจังหวัดชัยภูมิ มอบโอกาสการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาในคณะมนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการจัดหลักสูตรของมหาวิทยาลัย

ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิคนก่อนได้รับพระราชทานปริญญาบัตร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยเดินทางเป็นประจำทุกปีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปัจจุบัน พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประกอบพระราชกรณียกิจพระราชทานปริญญาบัตร ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ประวัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ตั้งอยู่บนที่ดินสาธารณะในพื้นที่เขาสะโฮง องค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย หมู่บ้านนาฝาย และหมู่บ้านห้วยจันทร์ ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ที่ตั้งของมหาวิทยาลัยถือเป็นพื้นที่ของ 1,482 ไร่ ห่างจากตัวจังหวัดไปทางเหนือประมาณ 12.5 กิโลเมตร ด้านหน้าติดถนนสายหลัก ชัยภูมิ-ตาดโตน ตั้งอยู่ติดถนนทางหลวงชนบท ห้วยจันทร์-ห้วยต้น มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เริ่มดำเนินการในปี พ.ศ. 2537 และได้รับอนุมัติให้จัดตั้งโดยนายสุขวิชญ์ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2540 รังสิตพล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ขออนุมัติเมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2540 โดยจัดสรรงบประมาณแผ่นดินจำนวน 30 ล้านบาท เพื่อดำเนินการในปี พ.ศ. 2540

อย่างไรก็ตามเนื่องจากวิกฤติเศรษฐกิจ การใช้จ่ายในการก่อสร้างสิ่งจำเป็นพื้นฐานบางส่วนจึงลดลงเหลือเพียง 15 ล้านบาท ซึ่งในระยะแรกอาศัยอยู่ที่วิทยาลัยการพลศึกษาจังหวัดชัยภูมิได้เป็นสำนักงานโครงการชั่วคราวเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2540 จนกระทั่งสำนักงานโครงการชั่วคราวแล้วเสร็จ ดังนั้นเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2541 วิทยาลัยพลศึกษาจึงได้ย้ายมาอยู่ที่ที่ตั้งมหาวิทยาลัยปัจจุบันที่ที่เขาสะโฮง ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ เนื่องจากปัญหาทางเศรษฐกิจยังไม่ดีขึ้น รัฐบาลจึงต้องเลื่อนโครงการและจัดเงินทุนจำนวน 3 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2541 และ 2.4 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2542 พร้อมทั้งจัดสรรงบประมาณพิเศษจากเงินทุนที่เหลือเพื่อใช้ในการบำรุงรักษาโครงการ ก่อสร้างอาคารเพื่อรองรับนักศึกษาในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏ นครราชสีมามีเงิน 10 ล้านบาท แต่ยังได้รับงบประมาณเท่าเดิม 2.4 ล้านบาทในปี 2543 พ.ศ. 2544 ได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้น คือ ค่าก่อสร้างห้องเรียน 6 ชั้น ประมาณ 80 ล้านบาท แต่คงเหลือ 72 ล้านบาท (งบสัญญา 3 ปี)

พ.ศ. 2544 มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง “สถาบันราชภัฏชัยภูมิ” ใช้บังคับเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2544 ครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัย และจัดพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุทุกปีเนื่องในวันครบรอบการสถาปนามหาวิทยาลัย และมีงบประมาณในการก่อสร้างมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2546 อาคาร สิ่งอำนวยความสะดวก และการพัฒนามหาวิทยาลัยมีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 มีการจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้าง อาคารบรรณาราชนครินทร์ 1 อาคาร 5 ชั้น มูลค่า 60 ล้านบาท ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 ได้จัดสรรเงินเพื่อก่อสร้างอาคารศูนย์เสียงและข้อมูล 1 อาคาร 4 ชั้น มูลค่า 40 ล้านบาท ได้รับการจัดสรรเป็นเงิน 73 ล้านบาท เป็นต้น

และเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2547 ได้มีการประกาศพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ในราชกิจจานุเบกษา ส่งผลให้สถาบันราชภัฏชัยภูมิได้รับการยกระดับเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ” และเป็นนิติบุคคลโดยสมบูรณ์ ที่สามารถพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการที่เป็นอิสระของตนเอง มีความยืดหยุ่น และเสรีภาพทางวิชาการ

คณะพยาบาลศาสตร์ (เดิมคือ วิทยาลัยพยาบาลพระยาภักดีชุมพล)

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เป็นมหาวิทยาลัย จัดตั้งขึ้นตามคำแนะนำของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2540 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เพื่อศึกษาความต้องการด้านการศึกษาของชุมชนในจังหวัดชัยภูมิและจังหวัดใกล้เคียง พบว่าคนส่วนใหญ่ต้องการให้บุตรหลานเรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพ ทำงานในชุมชนของคุณเอง เป็นเรื่องเกี่ยวกับการสร้างชุมชนที่มีสุขภาพดีและพึ่งพาตนเองได้ รวมถึงนโยบายด้านสาธารณสุขของประเทศ โดยเน้นความครอบคลุมในการให้บริการ โดยมีนโยบายให้มีพยาบาลวิชาชีพประจำสถานีอนามัยทุกแห่ง พบว่ายังขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพในพื้นที่ชนบทอย่างมาก วิชาชีพพยาบาลก่อตั้งขึ้นตามแนวทางกระทรวงสาธารณสุขในการออกจากราชการ พ.ศ. 2548 เป็นอาชีพที่ขาดแคลน ไม่สามารถเข้าร่วมในโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดได้ นอกเหนือจากการไม่สามารถทำงานได้จริงเนื่องจากการเจ็บป่วยแล้ว ยังอนุญาตให้ออกจากบริการสาธารณะก่อนเวลาได้อีกด้วย

ด้วยเหตุผลข้างต้น มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ด้วยเหตุนี้ จึงได้มีมติให้จัดตั้งวิทยาลัยพยาบาลขึ้นเป็นหน่วยงานภายใต้การดูแลของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เพื่อความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ฉบับที่ 910/2545 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2549 และหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ได้รับการอนุมัติในการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ครั้งที่ 5/2549 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2549 สภาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ สถาบันได้รับการตรวจสอบและรับรองเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2551 และต่อมาได้เปลี่ยนจากวิทยาลัยพยาบาลพระยาภักดีชุมพรเป็นคณะพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ เดิมเรียกว่า สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เป็นหน่วยงานที่เกิดจากส่วนราชการภายใน บทบาทหลักคือการจัดให้มีการฝึกอบรมระดับมหาวิทยาลัย เริ่มอบรมเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 และได้รับการขนานนามว่าเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ” และเปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา : การบริหารการศึกษา ที่ตั้ง : มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ตั้งอยู่บนพื้นที่สาธารณะ โคกเขาสะโฮง องค์การบริหารส่วนตำบลนาฝายและหมู่บ้านห้วยจันทร์ ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ที่ตั้งของสถาบันสันนิษฐานว่าเป็นพื้นที่ 1,482 ไร่ ห่างจากตัวจังหวัดทางภาคเหนือ 12.5 กิโลเมตร ด้านหน้าติดทางหลวงชัยภูมิ-ตาดโตน ด้านทิศเหนือ ติดทางหลวงห้วยจันทร์-ถนนห้วยโตน

และตามพระราชกฤษฎีกามีคณะกรรมการ ซึ่งเป็นหน่วยงานราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และในการประชุมครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2556 ร่างบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มหาวิทยาลัยเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความยืดหยุ่นในการบริหารงาน มีข้อเสนอแนะให้จัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยขึ้นวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

 

บทความแนะนำ