มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ก่อตั้งเป็นโรงเรียนอาชีวศึกษาของรัฐ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2477 ก่อตั้งเป็นวิทยาลัยฝึกหัดครู ในหมู่บ้านมาเลย์ กรุงเทพมหานคร ก่อตั้งโดยผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ใช้เงินเพื่อการเรียนรู้ (ศึกษาการเสียสละทางการเงิน เป็นเงินที่รัฐบาลรวบรวมจากชายไทยอายุ 18 ถึง 60 ปีเพื่อใช้ในการศึกษา (ค่าก่อสร้าง 2,000 บาท) เพื่อเปิดโรงเรียนตามพระราชบัญญัติการศึกษาประถมศึกษา พ.ศ. 2464 เพื่อรักษาและเปิด สำหรับการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และหลักธรรมที่สมบูรณ์ ขณะนั้นเป็นรุ่นที่ 6เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2478 ได้ย้ายโรงเรียนไปยังพื้นที่ติดกับวัดพุทธภูมิ ซึ่งปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่โรงเรียนรัษฎาบำรุง จังหวัดยะลา สาเหตุที่ย้ายโรงเรียนนี้เนื่องมาจากที่ตั้งของโรงเรียนเดิม นั่นก็คือมีเนินสูงในกรุงเทพมาเลย์ ไม่เหมาะกับการฝึกภาคปฏิบัติ

สมัยก่อนเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำสวนและการปลูกผัก โดยมีพระภูมิพิชัยเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดพ.ศ. 2477 ก่อตั้งเป็นศูนย์ฝึกอบรมครูสำหรับครูชั้นปีที่ 1 และ 2พ.ศ. 2478 จัดเป็นโรงเรียนฝึกหัดครู มีประกาศนียบัตร 2 ระดับ คือ ปีที่ 1 และ ปีที่ 2 นักเรียนที่สอบปลายภาคในชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สาขาการศึกษาประถมศึกษาและเกษตรกรรมเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2480 โรงเรียนได้ย้ายไปโรงเรียนอนุบาลซึ่งมีอาคารใหม่สร้างขึ้น (โรงเรียนอนุบาลนั้นตั้งอยู่บริเวณที่วิทยาลัยเทคนิคยะลาตั้งอยู่ปัจจุบัน)วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2481 โรงเรียนประถมเกษตรกรรมได้ย้ายไปอยู่ที่อำเภอยะลา แต่เหลือเพียงชั้นเรียนฝึกหัดครูเท่านั้น ในปีการศึกษา พ.ศ. 2482 ไม่มีนักเรียนสมัครอีกต่อไป โรงเรียนต้องปิดให้บริการอยู่ตลอดปีการศึกษา 2482 วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2483 เริ่มเปิดดำเนินการเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาพิเศษ ชั้นเรียนเริ่มในปีแรกและขยายไปจนถึงปีที่สามในปีถัดมา พ.ศ. 2484

ประวัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พ.ศ. 2486 เปลี่ยนชื่อจากชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2-3 พิเศษ เป็น ชั้นฝึกอบรมครูท้องถิ่น (ป.ป.) ปี 1-2-3 วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2486 โรงเรียนได้ย้ายไปอยู่ที่สะเตง ที่ตั้งศาลากลางจังหวัดเดิม กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงคมนาคมโอนเงินชดเชย 10,000 บาท ให้กับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทยโอนกรรมสิทธิ์อาคารต่างๆ ได้แก่ โรงเรียนฝึกหัดครู [5]ที่ว่าการอำเภอเมืองยะลา จำนวน 1 อาคาร1 ศาลากลาง (ศาลาธรรมศักดิ์มนตรี)สำนักงานกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 1 อาคารบ้านเสือป่าคลับ11 บ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดที่ทำการไปรษณีย์และโทรเลข จำนวน 1 แห่งในปี พ.ศ. 2493 ได้มีการเปิดชั้นเรียนฝึกอบรมครูมุน รับสมัครนักเรียนที่สอบปลายภาค ม.6 เข้าศึกษาตามหลักสูตร 1 ปี และลาออกจากการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1พ.ศ. 2494

เปิดชั้นเรียนฝึกอบรมครูประจำจังหวัดชั้นปีแรก และชั้นเรียน ป.ป.ช. ปีที่สองถูกยกเลิกพ.ศ. 2498 โรงเรียนประถมถูกยกเลิก ครูมูลประณาม เปิดชั้นเรียนการสอน ประกาศนียบัตรการศึกษาชั้นปีที่ 1 ยุบชั้นปีที่ 1 ว.พ.ศ. 2499 เปิดเรียนประกาศนียบัตรวิชาการชั้นปีที่ 2 ชั้นเรียนประโยคครูมูลถูกยกเลิก และเปิดชั้นเรียนประกาศนียบัตรวิชาการอย่างต่อเนื่องพ.ศ. 2504 โรงเรียนฝึกหัดครูยะลา ย้ายจากศาลากลางเก่าที่สะเตง อาคารห้องเรียน 1 หลัง หอพัก 1 หลัง และโรงอาหารชั่วคราว 1 แห่ง ถูกสร้างขึ้น ณ ตำแหน่งปัจจุบัน และตำแหน่งเดิมยังคงใช้อยู่เนื่องจากตำแหน่งใหม่ไม่เพียงพอ ณ ตำแหน่งปัจจุบัน ฯพณฯ ม.ล. ปิ่น มาลากุล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ระบุ แผนภาพสถาบันราชภัฏ เนื่องจากเราได้ที่ดินมาเริ่มก่อสร้างเป็นครั้งแรก

สมัยวิทยาลัยครู (พ.ศ. 2505-2538)พ.ศ. 2505 กรมฝึกอบรมครู ประกาศยกระดับสถานภาพโรงเรียนฝึกหัดครูยะลาเป็นวิทยาลัยครูยะลา และในปีการศึกษา 2506 ได้เปิดชั้นเรียนประกาศนียบัตรชั้นสูงชั้นหนึ่ง และขยายขอบเขตของใบรับรองด้านการศึกษา (อาชีวศึกษา) ระดับสูง สาขาวิชาเอกต่างๆพ.ศ. 2509 วิทยาลัยครูยะลาได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารต่างๆ

ให้เป็นสถาบันการศึกษาที่เต็มเปี่ยม ภายในวิทยาลัยมีอาคารต่างๆ ได้แก่ อาคารห้องเรียน หอพักหญิง หอพักชาย หอประชุม หอพักครู ห้องครัว และสาธารณูปโภคพ.ศ. 2518 มีประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 95 ตอนที่ 48 ฉบับพิเศษ ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 เรื่อง “พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518” ซึ่งนำไปสู่การจัดตั้งวิทยาลัยครูทั่วประเทศ สามารถสอนได้จนสำเร็จการศึกษา วิทยาลัยครูพัทธยาได้เปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรีเป็นครั้งแรก วิชาบังคับ: ภาษาอังกฤษเป็นวิชาเอกและภาษาไทยเป็นวิชาโท และได้รับการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาเอกและสาขาวิชาย่อยหลายสาขาวิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ (ฉบับที่ 2) พ.ศพ.ศ. 2528 ได้มีการขยายหลักสูตรการสอนวิชาวิชาการในด้านต่างๆ ตามความต้องการของท้องถิ่น เปิดสอนหลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ ภาควิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาวารสารศาสตร์และการประชาสัมพันธ์ ภาควิชาศิลปศาสตร์และศิลปะประยุกต์ สาขาวิชาการออกแบบศิลปะประยุกต์ หลักสูตรอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาอาหารพ.ศ. 2529 ขยายหลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ เปิดสอนสาขาวิชาดนตรีและศิลปะการแสดง

รวมถึงสาขาวิชานาฏศิลป์และศิลปะการแสดงพ.ศ. 2530 เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการพัฒนาชุมชนพ.ศ. 2531 เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไปพ.ศ. 2532 เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาสุขศึกษาพ.ศ. 2534 เปิดสอนหลักสูตรอนุปริญญาสาขาวิทยาศาสตร์ (วท.บ.) ในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2535 เปิดสอนหลักสูตร Associate of Science (A.Sc.) สาขาเคมีเชิงปฏิบัติ.ศ. 2535 เปิดสอนหลักสูตร Associate of Arts (LL.A.) ในหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ โครงการธุรกิจการท่องเที่ยว

 

บทความแนะนำ