มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (อังกฤษ: มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร) เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2507 ในชื่อ “โรงเรียนฝึกหัดครูสกลนคร”ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รับพระราชทานปริญญาบัตร จากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานรางวัลนี้แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (หากผู้ใดดำรงตำแหน่งมกุฏราชกุมาร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินเยือนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นประจำทุกปี ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ

ประวัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองสกลนคร ไปทางจังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 6 กิโลเมตร มีพื้นที่รวม 612 ไร่ เดิมเป็นที่ดินของกระทรวงกลาโหม และโรงเรียนตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร 4 เดิมตั้งอยู่ที่นี่แต่ได้ยุบและรวมเข้ากับภาคส่วนอื่นๆ ต่อมากระทรวงมหาดไทยได้ใช้สถานที่ก่อสร้างศาลากลางจังหวัดสกลนคร การก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2506 แต่ก็ยังไม่สามารถใช้งานได้ กระทรวงมหาดไทย ได้ปรับเปลี่ยนโครงการสร้างศาลากลางจังหวัดแห่งใหม่ในบริเวณศูนย์ราชการปัจจุบัน จังหวัดสกลนคร กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ขอที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อจัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครู และ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ อดีตนายกรัฐมนตรี ได้มีคำสั่งให้มอบที่ดินดังกล่าว และอาคารกระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งเป็นวิทยาลัยฝึกหัดครูสกลนคร โรงเรียนฝึกหัดครูสกลนคร จึงเกิดเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2507

โรงเรียนฝึกหัดครูสกลนครเริ่มเปิดดำเนินการในปีการศึกษา 2507 โดยรับนักเรียนรุ่นแรกจำนวน 70 คน (ชาย 48 คน และหญิง 22 คน) เข้าเรียนที่วิทยาลัยครูอุบลราชธานี วิทยาลัยครูมหาสารคามและวิทยาลัยครูอุดรธานี มี นายจำนง ปวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม เป็นอาจารย์ใหญ่ ในปีการศึกษา 2508 รับนักเรียนเพิ่มอีก 152 คนพร้อมครู 18 คน นักเรียน: มีนักเรียน 146 คน และครู 24 คน การดำเนินงานของโรงเรียนฝึกหัดครูสกลนครได้ค่อยๆ พัฒนา และเปิดรับนักเรียนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ มีครูเพิ่มมากขึ้น อาคารและโครงสร้างก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน กระทรวงศึกษาธิการจึงยกระดับสถานะเป็น “วิทยาลัยครูสกลนคร” เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2513 และขยายการผลิตครูออกเป็น 2 ภาค คือ ภาคปกติและภาคค่ำ

วิทยาลัยครูสกลนคร เปิดสอนในระดับปริญญาตรี เมื่อปีการศึกษา 2518 (ค.ศ.) เป็นปีแรกในปีการศึกษา 2519 สภาฝึกอบรมครูได้จัดการเรียนการสอนแบบภาคเรียน จึงได้เปลี่ยนชื่อสถาบันเป็น “นักศึกษาภาคค่ำ” เป็น “นักศึกษาต่อเนื่อง” จนถึงปี พ.ศ.2521ปีการศึกษา 2521 ซึ่งในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาได้เปิดสอนในระดับปริญญาตรี (อนุปริญญา) เป็นปีแรกที่เปิดอบรมครูและคณาจารย์ประจำ (สคบ.)ปีการศึกษา 2528 ได้เปิดชั้นเรียนในหลากหลายสาขาวิชาโดยเฉพาะสาขามนุษยศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ในปีการศึกษา พ.ศ. 2529 ได้เปิดสอนหลักสูตรการศึกษาสำหรับบุคลากรเชิงรุก (Ed.Ed.) ในระดับปริญญาตรี 4 ปี และปริญญาตรี 2 ปีปีการศึกษา 2530 ซึ่งเป็นปีแรกของโครงการคุรุทยัตได้เริ่มต้นขึ้น

สถาบันราชภัฏสกลนคร ต่อมาเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อนี้แก่วิทยาลัยครูทั่วประเทศ “สถาบันราชภัฏ” พ.ศ. 2537 รัฐบาลได้เสนอพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 ต่อรัฐสภา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ลงนามเมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2538 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 112 ตอน 4 ก ลงวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2538 จากพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ มีพระราชโองการว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประสิทธิ์ คงศาสน ได้รับการแต่งตั้งเป็นอธิการบดีคนแรกของสถาบันราชภัฏสกลนคร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ต่อมาเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงลงนามในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 121 ตอนพิเศษ 23 ก ลงวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2547 ซึ่งส่งผลให้สถาบันราชภัฏสกลนครได้รับการยกระดับเป็นมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2547 ผศ.ดร. วัฒนา สุวรรณไตร อธิการบดีคนแรกของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และ ศาสตราจารย์ ชาคริต ชาญจิตปรีชา

ตราประจำมหาวิทยาลัย

  • สีน้ำเงิน แทนค่าสถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ให้กำเนิด และพระราชทาน “สถาบันราชภัฏ”
  • สีเขียว แทนค่าแหล่งที่ตั้งของสถาบันฯ 41 แห่งในแหล่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม
  • สีทอง แทนค่าความเจริญรุ่งเรืองทางภูมิปัญญา
  • สีส้ม แทนค่าความรุ่งเรืองทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ที่ก้าวไกลใน 41 สถาบัน
  • สีขาว แทนค่าความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์แห่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปี พ.ศ. 2526 เป็นปีแห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานสิ่งนี้แก่ กรมพระยาคณิตถิรเชาว์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (เสด็จพระราชดำเนินเยือนเฉพาะในปี พ.ศ. 2526) เสด็จพระราชดำเนินมาปฏิบัติหน้าที่ในพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ทรงพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาวิทยาลัยครูสกลนคร – วิทยาลัยครูทั่วประเทศ ในอาคารสวนอัมพรแห่งใหม่ พระราชวังดุสิต กรุงเทพฯ

พ.ศ. 2527-2537 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชทานนี้แก่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วชิราลงกรณ์ (เมื่อทรงรับตำแหน่งมกุฏราชกุมารมหาวชิราลงกรณ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษาวิทยาลัยครูสกลนคร-วิทยาลัยครูทั่วประเทศ ณ อาคารสวนอัมพรแห่งใหม่ กรุงเทพ

 

บทความแนะนำ