มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเอกชนที่ไม่แสวงหาผลกำไรที่หอการค้าไทยเป็นเจ้าของและถือเป็นสถาบันการศึกษาด้านธุรกิจชั้นนำของประเทศไทย ประกอบด้วย 12 คณะ ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ คณะบัญชี และคณะเศรษฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และศิลปะประยุกต์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะนิเทศศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ คณะการศึกษาปฐมวัย คณะศิลปะและการออกแบบ และ คณะวิทยาพัฒน์ (โรงเรียนเสริม) รวม 3 วิทยาลัย ได้แก่บัณฑิตวิทยาลัยวิทยาลัยเพื่อผู้ประกอบการและวิทยาลัยนานาชาติเพื่อการจัดการ โดยเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมถึงหลักสูตรนานาชาติ

ประวัติ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ก่อตั้งครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2483 ณ สำนักงานหอการค้าไทย อาคารพาณิชย์พันธ์ ถนนศรีอยุธยา เสือป่าสนาม “วิทยาลัยการค้า” เปิดรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ 6 เดือน และ หลักสูตร 2 ปี มีนักเรียนประมาณ 300 คน หลักสูตรของคณะบริหารธุรกิจ ถือว่าทันสมัยมาก เพราะพวกเขาปฏิบัติตามหลักสูตรของหอการค้าลอนดอน แต่โรงเรียนธุรกิจเปิดเพียงหนึ่งปีก่อนที่สงครามเอเชียตะวันออกจะปะทุขึ้น เพราะวิทยาลัยฉันต้องปิดตัวเอง เนื่องจากสงครามและรัฐบาลต้องการใช้สถานที่นี้เป็น ↵ สำนักงานประสานงานระหว่างประเทศไทยและญี่ปุ่น วิทยาลัยธุรกิจจึงถูกปิดเป็นเวลา 22 ปี จนกระทั่งคณะกรรมการหอการค้าไทยพยายามฟื้นฟูวิทยาลัยจนถึงปี พ.ศ. 2506 วิทยาลัยการค้ายังคงเหมือนเดิมแต่อาคารได้ย้ายไปที่สำนักงานหอการค้าไทย เลขที่ 150 ถนนราชบพิธ และเปิดรับบัณฑิตแล้ว โรงเรียนมัธยมปลาย มีโปรแกรมการศึกษาสามปีซึ่งผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับประกาศนียบัตรเชิงพาณิชย์ขั้นสูง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คณะ ในครั้งนี้เป็นการเปิดโรงเรียนอาชีวศึกษาภายใต้การควบคุมของ ↵ กฎหมายว่าด้วยโรงเรียนรัฐบาล

8 ก.ค. 2508 ประชุมสภาวิทยาลัยการค้า มีมติเปลี่ยนชื่อวิทยาลัยเป็น “วิทยาลัยการค้าหอการค้าไทย” ดำเนินการตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติหอการค้าไทย (พ.ศ. 2509) ซึ่งระบุว่า หอการค้าไทยมีหน้าที่ต้องจัดตั้งและดำเนินการสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการค้าและเศรษฐศาสตร์ และเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2513 คณะกรรมการวิทยาลัยเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบอำนาจให้หอการค้าไทยจัดตั้ง “วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์” เรียกย่อว่า “V.P.N.” (C.C.) เปิดสอนหลักสูตร 3 ปี ผู้สำเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตร 7 สาขาวิชา ได้แก่ การบริหารทั่วไป และเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ สำนักเลขาธิการแห่งรัฐ สาขาวิชาการตลาด การบัญชี การเงิน การธนาคาร และเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2514 คณะรัฐมนตรีได้ลงมติในหลักการให้มหาวิทยาลัยเอกชนเปิดสอนได้ ในระดับที่นานกว่า 3 ปี และวิทยาลัยธุรกิจได้รับอนุมัติให้สอนหลักสูตรปริญญาตรีทั้ง 4 ปี ครอบคลุม 7 สาขาวิชา เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2516 มหาวิทยาลัยได้ยื่นขอเปลี่ยนชื่อ “วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์” เป็นชื่อภาษาอังกฤษว่า College of Commerce ย่อว่า “WK” (C.C.) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ค่าเทอม

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2517 วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ร่วมกับฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยได้ย้ายไปเป็นฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยแล้วย้ายไปอยู่ที่เลขที่ 126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 ถนนวิภาวดีรังสิต ซึ่งเป็นที่ตั้งปัจจุบัน หากโรงเรียนอาชีวะบรรลุภารกิจตามเงื่อนไขของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2527 (ร่วมกับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์) และมหาวิทยาลัยกรุงเทพ) ฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยอนุมัติให้เปลี่ยนประเภทสถาบันเป็นมหาวิทยาลัยในชื่อ “มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย” เรียกย่อว่า “UTCC” (UTCC) ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเต็มภาษาอังกฤษว่า University of the หอการค้าไทย

คณะวิชาและหลักสูตร

 • หลักสูตรปริญญาตรี
 • คณะบริหารธุรกิจ
 • คณะบัญชี
 • คณะเศรษฐศาสตร์
 • คณะมนุษยศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • คณะวิทยพัฒน์
 • คณะนิเทศศาสตร์
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • คณะนิติศาสตร์
 • คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
 • คณะการศึกษาปฐมวัย
 • คณะศิลปะและการออกแบบดิจิทัล
 • วิทยาลัยผู้ประกอบการ (College of Entrepreneurship)

หลักสูตรปริญญาโท และปริญญาเอก

บัณฑิตวิทยาลัย
หลักสูตรภาษาอังกฤษ

วิทยาลัยนานาชาติเพื่อการจัดการ (International School of Management)
หลักสูตรภาษาจีน

วิทยาลัยนานาชาติไทย-จีน เพื่อการจัดการ (泰-中国际管理学院)

กำเนิดมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ภารกิจความภูมิใจของหอการค้าไทย

หากกล่าวถึงบทบาทหน้าที่ของหอการค้าไทย นอกเหนือจากการส่งเสริมธุรกิจการค้าแล้ว การสนับสนุนให้คนไทยมีความรู้ในทางการค้านับเป็นพันธกิจที่สำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าข้ออื่น ในระยะแรกที่หอการค้าก่อตั้งขึ้นนั้น การให้ความรู้มักจำกัดอยู่ในแวดวงพ่อค้าที่เป็นสมาชิก ด้วยการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาแสดงปาฐกถาเป็นครั้งคราว หรือแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างพ่อค้าด้วยกันตามโอกาส ขณะเดียวกัน คณะกรรมการหอการค้าไทยแต่ละสมัยก็พยายามอยู่เสมอที่จะขยายวงความรู้ไปสู่ประชาชนและเยาวชนที่สนใจการค้า แต่ยังไม่เกิดผลเป็นรูปธรรมนัก

จนกระทั่งในปี 2483 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ค่าเทอม ช่วงเวลานั้นรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้คนไทยหันมาประกอบอาชีพค้าขายมากขึ้นเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ หอการค้าไทย ซึ่งอยู่ในระยะที่เริ่มยืนได้อย่างมั่นคงแล้ว อีกทั้งมีสมาชิกที่มีความรู้ดีและชำนาญทางด้านการค้าอยู่หลายท่าน จึงเห็นสมควรที่จะยังประโยชน์แก่ บ้านเมืองอย่างมั่นคงถาวร ด้วยการก่อตั้งสถาบันการศึกษาสำหรับผลิตบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการพาณิชย์โดยเฉพาะ ดังนั้น “วิทยาลัยการค้าของหอการค้าไทย” จึงกำเนิดเป็นรูปเป็นร่างในปี 2483 ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยในปัจจุบัน

อันดับมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย การจัดอันดับโดย เว็บโอเมตริกซ์ (Webometrics) ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อแสดงความตั้งใจของสถาบันต่าง ๆ ในการเผยแพร่ความรู้สู่เว็บไซต์ และเป็นความริเริ่มเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงความรู้อย่างเปิดกว้าง (Open Access) ทั่วโลก โดยบ่งบอกถึงปริมาณและคุณภาพของสิ่งตีพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ของสถาบัน เพื่อใช้ร่วมกับตัวชี้วัดอื่น ๆ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คณะ ในการประเมินผลงานวิจัยของสถาบัน ซึ่งทางเว็บโอเมตริกซ์ได้จัดอันดับปีละ 2 ครั้งในเดือนมกราคม และกรกฎาคม ล่าสุดเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย อยู่ในอันดับที่ 2,652 ของโลก อันดับที่ 81 ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อันดับที่ 30 ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย[2]

 

บทความแนะนำ