มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (อังกฤษ: มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง; ตัวย่อ: MFU. – MFU; คำเมือง:) เป็นมหาวิทยาลัยในสังกัดรัฐบาลในจังหวัดเชียงราย ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2541 ตามคำร้องขอของชาวจังหวัดเชียงรายที่ต้องการมีมหาวิทยาลัยในท้องถิ่น และน้อมรำลึกถึงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชชนนี จึงทรงใช้พระนามว่า “แม่ฟ้าหลวง” เป็นชื่อของมหาวิทยาลัย

ปัจจุบันประกอบด้วย 15 หลักสูตร มหาวิทยาลัยเปิดสอนหลักสูตรอนุปริญญา 2 หลักสูตร ปริญญาตรี 38 หลักสูตร ปริญญาโท 25 หลักสูตร และปริญญาเอก 15 หลักสูตร โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาในการสอนหนังสือพิมพ์ Times ได้รวบรวมการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกไว้ในส่วน “อาหารเสริมระดับอุดมศึกษา” ของประเทศในปี พ.ศ. 2548 และยังได้รับการโหวตให้เป็นมหาวิทยาลัยที่สวยที่สุดในประเทศไทยอีกด้วย และสิ่งที่สวยงามที่สุดในเอเชีย

ประวัติ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2534 – 2536 ชาวเชียงรายเรียกร้องให้มีการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาขึ้นในจังหวัด มีการระดมความคิดและการจัดสัมมนา โดยเฉพาะแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงฉบับแรกได้จัดทำขึ้นระหว่างปี พ.ศ. 2536-2545 ซึ่งเป็นผลมาจากการระดมความคิดร่วมกันภายในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาครัฐ โดยกำหนดทิศทางการพัฒนาเป็น 3 ทิศทาง หนึ่งในสามทิศทางนี้คือ “การศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์” ซึ่งไม่จำกัดเฉพาะจังหวัดเชียงราย แต่ยังรวมถึงประชากรในจังหวัดภาคเหนือตอนบนด้วย และประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

พ.ศ. 2537 ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการรณรงค์จัดตั้งมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงราย มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบและวิธีการจัดตั้งมหาวิทยาลัย ขณะนั้นสรุปได้ว่าน่าจะมีหลายรูปแบบ เช่น วิทยาเขตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันราชภัฏเชียงรายถูกยกเลิกและตั้งเป็นมหาวิทยาลัย หรือก่อตั้งมหาวิทยาลัยใหม่ เป็นต้น

วันที่ 18 กรกฎาคม 2538 สมเด็จพระศรีนครินทร์เสด็จสวรรคต คณะกรรมการรณรงค์จัดตั้งมหาวิทยาลัยร่วมกับหน่วยงานราชการจังหวัดเชียงราย ได้ประชุมหารือ และเห็นพ้องกันว่าพระองค์มีพระเมตตากรุณาต่อชาวเชียงรายที่ใช้เป็นวัง พระองค์ทรงริเริ่มโครงการพัฒนาดอยตุง นำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่จังหวัดเชียงรายและประเทศชาติ เพื่อเป็นการรำลึกและสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการปกป้องสิ่งแวดล้อมและพัฒนาคน จึงมีโครงการเสนอต่อรัฐบาลให้จัดตั้งมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงราย

4 มี.ค. 2539 ณรงค์ วงศ์วาน อดีตรองนายกรัฐมนตรี ใครหวังและสนับสนุนการจัดตั้งมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงราย? ประสานงานและนำคณะกรรมการรณรงค์จัดตั้งมหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วยผู้ว่าการ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และสื่อมวลชน เข้าพบนายบรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ณ ทำเนียบรัฐบาล โดยนำเสนอเหตุผลและความจำเป็นในการขอจัดตั้งมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงรายต่อนายกรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีพร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ หลังจากนั้น ผมได้ไปเยี่ยมนายบุญชู ไตรทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการมหาวิทยาลัย พร้อมด้วยปลัดกระทรวงและรองปลัดสำนักกิจการมหาวิทยาลัยเพื่อขอรับการสนับสนุนโครงการดังกล่าว

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2539 คณะรัฐมนตรีมีมติให้จัดตั้งสถาบันการศึกษาระดับสูงขึ้นในจังหวัดเชียงราย โดยยุบสถาบันราชภัฏเชียงรายและจัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัย เพื่อรำลึกถึงความจงรักภักดีของรัฐบาลและประชาชนที่มีต่อสมเด็จพระศรีนครินทร์บรมราชชนนี และสืบสานพระราชปณิธานในการปกป้องธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อไป รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรภาคเหนือโดยเฉพาะในจังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2539 สำนักกิจการมหาวิทยาลัยได้ทำการศึกษาเรื่องการยุบสถาบันราชภัฏเชียงรายเพื่อจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และสรุปได้ว่าเป็นไปได้ ศึกษาเพื่อกำหนดรูปแบบการดำเนินงาน ระบบบริหาร และระบบวิชาการของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กระทรวงมหาวิทยาลัยได้เสนอร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงต่อคณะรัฐมนตรียุบสถาบันราชภัฏเชียงรายและจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2539 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎหมายดังกล่าวในหลักการ และเสนอต่อสภาแห่งรัฐเพื่อพิจารณาทบทวนร่าง ต่อมาสภาผู้แทนราษฎรถูกยุบ ส่งผลให้มีร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ฉบับนี้ไม่ได้นำมาพิจารณาวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2540 คณะกรรมการคัดเลือกงานสังคมสงเคราะห์ของรัฐบาล โดยมีนายสุขวิช รังสิตผล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้นดำรงตำแหน่งอธิการบดี ได้มอบหมายให้กระทรวงกิจการมหาวิทยาลัยจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเป็นมหาวิทยาลัยแห่งใหม่ ตามนโยบายของนายสุขวิชญ์ [7] และงบประมาณที่จัดสรรไว้เพื่อเตรียมความพร้อมเบื้องต้น ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2539 โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงสถาบันราชภัฏเชียงราย

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2540 สำนักกิจการมหาวิทยาลัยได้จัดทำร่างกฎหมายมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงฉบับใหม่เสนอต่อคณะรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในหลักการร่างกฎหมายที่เสนอโดยสำนักงานกิจการมหาวิทยาลัย แล้วส่งให้สภาแห่งรัฐพิจารณาร่างและดำเนินการตามกระบวนการนิติบัญญัติต่อไป และแต่งตั้งรองศาสตราจารย์วันชัย ศิริจันทร์ ปลัดคณะบริหารมหาวิทยาลัยเป็นประธานคณะกรรมการจัดงานเพื่อให้เรื่องต่างๆได้รับการจัดการอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ จะมีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการต่างๆ เพื่อดำเนินการตามความจำเป็น ส่วนที่ดินที่ใช้ในการก่อสร้างมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนั้น คณะกรรมการจังหวัดเชียงรายได้จัดเตรียมไว้ 3 แห่ง คือ บริเวณดอยงาม อำเภอเมือง เชียงราย พื้นที่จอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาวและบริเวณดอยโตน

อ.เวียงชัย ต่อมา นายมนตรี ด่านไพบูลย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการมหาวิทยาลัย และ รองศาสตราจารย์ วันชัย ศิริจันทร์ ปลัดคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และ ฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัย ได้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกพื้นที่บริเวณดอยงาม และจอมหมอกแก้ว เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัย ขณะเดียวกันนักศึกษาและชาวจังหวัดเชียงรายได้จัดงานชุมนุมที่โรงแรมลิตเติ้ลดั๊ก จังหวัดเชียงราย เพื่อให้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้อย่างรวดเร็วและขอคำยืนยันจากรัฐบาล นายมนตรี ด่านไพบูลย์ และรองศาสตราจารย์วันชัย ศิริจันทร์ ยืนยันว่าจะสามารถรับนักศึกษาได้ในปี พ.ศ. 2542

 

บทความแนะนำ