มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (อังกฤษ: มหาวิทยาลัยแม่โจ้; อักษรย่อ: KMUTT – MJU) เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ตั้งอยู่ในอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2477 โดยมีรากฐานมาจาก “โรงเรียนฝึกหัดครูประถมเกษตรภาคเหนือ” จนได้เปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2017 ได้มีการแปลงเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2539 เปลี่ยนสถานะจากมหาวิทยาลัยของรัฐเป็น มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ค่าเทอม ภายในการกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงศึกษาธิการ โดยไม่สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2560 ซึ่งประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา ในวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2560 และมีผลบังคับใช้ 30 วันนับจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปคือให้มีผลบังคับใช้ในวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ประวัติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้มีการพัฒนาจาก โรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรมประจำภาคเหนือ ซึ่งได้รับการสถาปนาเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2477[3] ตามคำบัญชาของเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี (สนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา) รัฐมนตรีกระทรวงธรรมการในขณะนั้นเพื่อเป็นการขยายการศึกษาด้านการเกษตรไปยังส่วนภูมิภาคมากขึ้น ซึ่งโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรมประจำภาคเหนือถือเป็นสถานศึกษาด้านการเกษตรแห่งแรกที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค โดยตั้งอยู่บนพื้นที่จำนวน 900 ไร่เศษบริเวณพื้นที่บ้านแม่โจ้ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ควบคู่กับสถานีทดลองกสิกรรมภาคพายัพ มีพระช่วงเกษตรศิลปการ (ช่วง โลจายะ)|พระช่วงเกษตรศิลปการเป็นอาจารย์ใหญ่คนสุดท้ายของโรงเรียน รับนักเรียนจากผู้ที่สำเร็จมัธยมปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตรครูมูลเข้าศึกษาในหลักสูตรกำหนดเวลาเรียน 2 ปี

โดยได้รับประกาศนียบัตรประโยคครูประถมกสิกรรม (ป.ป.ก.) มีนักเรียนเข้าศึกษาในปีแรกจำนวน 48 คน ซึ่งในขณะนั้นพื้นที่ของโรงเรียนเรียนมีความไม่พร้อมในการทำเกษตรกรรมเนื่องจากเป็นพื้นที่ดินทรายจึงต้องมีการปรับปรุงดินให้ใช้ในกการทำการเกษตรได้ อีกทั้งสิ่งปลูกสร้างต่างๆเช่น ห้องเรียน เรือนนอน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีคณะอะไรบ้าง โรงอาหารและบ้านพักครู ต้องจัดสร้างขึ้นอย่างชั่วคราวเพื่อให้ทันต่อนโยบายของกระทรวงธรรมการในการเปิดโรงเรียน ทำให้ช่วงแรกของการก่อตั้งมีความยากลำบากอย่างมาก ต่อมาได้มีการเปลี่ยนสถานะของโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรมประจำภาคเหนือเป็น

โรงเรียนมัธยมวิสามัญเกษตรกรรมภาคเหนือ ในปี พ.ศ. 2479 หลังเปิดการการเรียนการสอนได้เพียง 3 รุ่น ซึ่งกระทรวงธรรมการเห็นว่าหลักสูตรประโยคครูประถมกสิกรรมที่เปิดไปมีผู้สำเร็จการศึกษาจำนวนเพียงพอและมีสถานศึกษาที่ต้องใช้ครูเกษตรจำนวนน้อย จึงเปิดหลักสูตรมัธยมวิสามัญเกษตรกรรม (มก.) ขึ้นแทนโดยรับผุ้ที่สำเร็จการศึกษาขั้นมัธยมปีที่ 4 เข้าศึกษาโดยกำหนดเวลาเรียน 4 ปี มีผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรจำนวน 4 รุ่น

พ.ศ. 2481 โรงเรียนมัธยมพิเศษเกษตรพิเศษได้ยุบไปในพื้นที่ ได้แก่ ภาคใต้ในตำบลคอหงส์ จังหวัดสงขลา และภาคกลางในอำเภอบางกอกน้อย จังหวัดธนบุรีและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในตำบลโนนวัด จังหวัดนครราชสีมา แต่โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเกษตรพิเศษภาคเหนือก็ไม่ยุบเนื่องจากการผลักดันของพระช่วงเกษตรศิลปากร (ช่วงโลชาย), หลวงสุวรรณวจักระสิกิจ และหลวงอิงศรีกสิการ เพื่อรักษาโรงเรียนมัธยมเกษตรพิเศษซึ่งต่อมาได้ยกฐานะเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สังกัดกระทรวงเกษตร โดยเปิดรับผู้ที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 8 เข้าศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาสาขาเกษตรศาสตร์ สหกรณ์และป่าไม้ 2 ปี โดยมีพระช่วงเกษตรศิลป์เป็นผู้อำนวยการคนแรก มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ค่าเทอม ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นพื้นฐานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในปัจจุบัน

พ.ศ. 2482 วิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ย้ายที่ตั้งจากแม่โจ้มาอยู่ที่สถานีเกษตรกลาง อำเภอบางเขน จังหวัดพระนคร พื้นที่แม่โจ้ก่อตั้งเป็นโรงเรียนเตรียม-เกษตรศาสตร์ รับผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าศึกษาหลักสูตร 2 ปี จบแล้วสามารถสมัครเรียนที่วิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนได้เลยโดยไม่ต้องสมัคร เมื่อวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก่อตั้งขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในปี พ.ศ. 2486 โรงเรียนเตรียมเกษตรศาสตร์ได้เปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประสบปัญหาจากความรุนแรงในช่วงสงคราม ทำให้ผู้สมัครมีจำนวนน้อย การคมนาคมลำบาก และอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ เป็นระยะทางไกล จึงมีความคิดที่จะยุบโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2488 ในปี พ.ศ. 2490 ถึง พ.ศ. 2491 เนื่องจากขาดงบประมาณและจำนวนนักเรียนน้อย จึงไม่มีการรับนักเรียนเพิ่ม พ.ศ. 2491 กระทรวงเกษตรได้โอนกิจการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เป็นกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยเปลี่ยนสถานะเป็นสถาบันอาชีวศึกษาโดยใช้ชื่อ โรงเรียนเกษตรแม่โจ้ และเริ่มเปิดสอนในปี พ.ศ. 2492 โดยรับนักเรียนที่ ผ่านชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จบแล้ว เรียนหลักสูตร 3 ปี เมื่อเสร็จสิ้นพวกเขาได้รับใบรับรองวิชาชีพขั้นสูง กรมวิชาการเกษตร และต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยเกษตรเชียงใหม่อีกครั้งในปี พ.ศ. 2499

มหาวิทยาลัยพ.ศ. 2518 วิทยาลัยเกษตรเชียงใหม่ได้เปลี่ยนสถานะเป็นสถาบันวิศวกรรมเกษตร[4] และโอนสังกัดกรมอาชีวศึกษาไปเป็นฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยแทน เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเกษตร (บ.บ.) หลักสูตรปริญญาแรกในระดับปริญญาตรี ทั้งในระดับอนุปริญญา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีคณะอะไรบ้าง ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงและประกาศนียบัตรบัณฑิต และได้เปลี่ยนชื่อสถาบันเป็นสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ เมื่อปี พ.ศ. 2525 เพราะคำว่าแม่โจ้เป็นที่คุ้นเคยของคนทั่วไปมากกว่า [5]

สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ก่อตั้งขึ้นในชื่อมหาวิทยาลัยแม่โจ้ [6] เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 เพื่อขยายขอบเขตการศึกษาและให้เกิดความคล่องตัวทางวิชาการและการบริหารมากขึ้น ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก โดยมีหลากหลายสาขาวิชานอกเหนือจากเกษตรกรรม ซึ่งแม่โจ้มีความเชี่ยวชาญตั้งแต่ฝึกอาชีพโดยเฉพาะภาคปฏิบัติ มีการจัดตั้งวิทยาเขตเพื่อขยายการศึกษาไปยังภูมิภาคต่างๆ วิทยาเขตแรกคือมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติตั้งอยู่ในอำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ชุมพรตั้งอยู่ในอำเภอละแม จังหวัดชุมพร

 

บทความแนะนำ