มหาวิทยาลัย ราชภัฏนครศรีธรรมราช

มหาวิทยาลัย ราชภัฏนครศรีธรรมราช อักษรย่อ : มหาวิทยาลัยราชภัฏนคร เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งในชื่อ “โรงเรียนฝึกหัดครูนครศรีธรรมราช” เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2500 ที่ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชเปิดสอนสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประกอบด้วย 5 คณะ 1 วิทยาลัย และ 1 สถาบัน จำนวนหลักสูตรทุกระดับ ได้แก่ หลักสูตรระดับปริญญาตรี 43 หลักสูตร หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร ปริญญาโท 8 หลักสูตร และปริญญาเอก 2 หลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นอกจากนี้ในปี 2561 ยังอยู่ในอันดับที่ 69 ของประเทศไทย และอันดับที่ 7,050 ของโลกตาม

ประวัติ มหาวิทยาลัย ราชภัฏนครศรีธรรมราช

มหาวิทยาลัย ราชภัฏนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2498 น้อม อุปมัย เข้าเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราช และได้ยื่นข้อเสนอต่อรัฐบาลให้จัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูในเขตพื้นที่ 8 (นครศรีธรรมราช) [2] จนกระทั่งโรงเรียนฝึกหัดครูนครศรีธรรมราชได้เปิดดำเนินการ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 มกราคม ประกาศเมื่อ พ.ศ. 2500 เนื่องจากอิทธิพลทางการเมือง ทำให้โรงเรียนฝึกหัดครูตรังถูกยุบ โอนครู อาจารย์ และทรัพย์สินไปยังโรงเรียนฝึกหัดครูนครศรีธรรมราช และได้เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรการศึกษา (พ.ศ.) โดยเปิดบริการสอนชั่วคราวในห้องสมุดประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราช (สนามกีฬาหน้าเมือง) จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่อาคารเรียนและการก่อสร้างหอพักแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2502 จึงได้เปิดเรียนถาวรบริเวณตีนเขามหาชัย

การก่อตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูในจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อปี พ.ศ. 2500 ไม่ใช่สถาบันแห่งแรก เนื่องจากเมื่อ 52 ปีที่แล้ว ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โรงเรียนฝึกหัดครูนครศรีธรรมราชได้จัดตั้งขึ้นแล้ว ค่ายสงฆ์วัดท่าโพธิ์รองรับนักเรียนฝึกหัดครูรุ่นแรกจำนวน 22 คน ก่อตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูนครศรีธรรมราชขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตามรอยนโยบายการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อโรงเรียนฝึกหัดครูนครศรีธรรมราชเปิดทำการได้ 12 ปี กระทรวงศึกษาธิการที่รับผิดชอบได้ประกาศเพิ่มสถานะเป็นวิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช เปิดทำการเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2512 และเปิดให้สอนจนถึงระดับประกาศนียบัตรมหาวิทยาลัย (การศึกษาขั้นสูง) ในช่วงนี้ กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายเร่งรัดการฝึกอบรมครู จึงมีการเปิดสอนนอกเวลาในหลักสูตร ก.พ. และ ก.พ. ขั้นสูง

พ.ศ. 2517 วิทยาลัยการศึกษาสังกัดภาควิชาฝึกอบรมครูรวม 17 แห่ง เริ่มเปิดสอนหลักสูตรการศึกษาศาสตรบัณฑิต ซึ่งเป็นหลักสูตร 2 ปี รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรฝึกอบรมครู (กศ.ม.) จากวิทยาลัยต่างๆ และเป็นหนึ่งในวิทยาลัยครู 17 แห่งที่เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีดังกล่าว ในปีแรกเปิดสอนวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไปเพียงวิชาเดียวเท่านั้น และในปีการศึกษา 2518 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 พ.ศ. 2518 วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราชได้รับการยกระดับเป็นวิทยาลัยครูตามกฎหมายดังกล่าว หน้าที่ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 ดังต่อไปนี้ มาตรา 5 วิทยาลัยครูเป็นสถาบันการศึกษาและการวิจัย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การฝึกอบรมทางวิชาการและฝึกอบรมครูจนถึงระดับปริญญาตรี ดำเนินการวิจัย และส่งเสริมวิชาชีพและสถานะทางวิชาการของครูและเจ้าหน้าที่บริหารการศึกษา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและให้บริการวิชาการแก่สังคม

พ.ศ. 2527 วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราชเป็นหนึ่งในวิทยาลัยประกาศให้เป็นวิทยาลัยชุมชนในหมู่วิทยาลัยครูโดยกระทรวงศึกษาธิการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาที่สูงขึ้นและเร่งการพัฒนาและสร้างบุคลากรที่มีความรู้และทักษะในสาขาวิชาชีพต่างๆ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราชจึงเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ป.ก.) ซึ่งเป็นกฎหมายว่าด้วยการกระจายโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาแก่ประชาชนและเร่งรัดการบริหารจัดการโอกาส พ.ศ. พ.ศ. 2527 ระบุว่าวิทยาลัยครูสามารถจัดอบรมในด้านนี้ได้ นอกจากการสอนแล้ว ยังมีวิชาอื่นๆ ในระดับปริญญาตรีให้เลือกตามความต้องการของท้องถิ่นอีกด้วย จึงได้ปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ป.ด.) ให้เป็นหลักสูตรอนุปริญญาที่เน้นวิชาพืชศาสตร์ และให้ความสำคัญกับการก่อสร้าง

มหาวิทยาลัย ราชภัฏนครศรีธรรมราช พ.ศ.2538 มีพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.2538 พ.ศ. 2538 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ถวายทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 ณ วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช ดังนั้นจึงได้รับการยกระดับเป็นสถานะ สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช ภายใต้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 เป็นสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินงานด้านการพัฒนาท้องถิ่น เป้าหมายของคุณคือการให้การศึกษาด้านวิชาการและอาชีวศึกษาเพิ่มเติม สอนในระดับปริญญาโท และมีหน้าที่ดำเนินการวิจัยและให้บริการวิชาการแก่สังคมในการปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมการฝึกอบรมครู

พ.ศ. 2538 สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินงานอันกว้างขวางสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม โดยเน้นการพัฒนาคุณภาพและการปรับปรุงคุณสมบัติของคนในท้องถิ่นเพื่อให้สามารถทำงานในสังคม หรือคงอยู่ในท้องถิ่นได้อย่างมีคุณภาพ ทางสถาบันจึงได้ สานต่อปณิธานที่จะสร้างบ้านที่น่าอยู่ ขยายความรู้ของคุณเพื่อสืบสานวัฒนธรรมและส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และปรับบรรยากาศทางกายภาพของสถาบันให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริง

ในปี พ.ศ. 2542 สถาบันได้ดำเนินภารกิจต่างๆ ขยายตัวมากขึ้น เพราะเป็นช่วงที่ต้องเตรียมการหลายๆ ด้าน ความคืบหน้าสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏตามร่างพระราชบัญญัติฯ ขณะนี้อยู่ในกระบวนการนิติบัญญัติ และการปฏิรูประบบราชการรวมถึงการพัฒนากำลังคน ปรับระบบงบประมาณ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร เสนอปริญญามหาวิทยาลัย มีส่วนร่วมในการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน การวิจัย และการประกันคุณภาพการศึกษาทุกรูปแบบ สถาบันได้รับการตรวจเยี่ยมชมจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ติดกับสำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สศช.)

 

บทความแนะนำ