มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ก่อตั้งเป็นโรงเรียนอาชีวศึกษาของรัฐ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2477 ก่อตั้งเป็นวิทยาลัยฝึกหัดครู ในหมู่บ้านมาเลย

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ (อังกฤษ: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์) เดิมชื่อ โรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (อังกฤษ: มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร) เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ก่อตั้งเมื่อปี

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (อังกฤษ: มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ) เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐในจังหวัดชัยภูมิ มอบโอกาสการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (อังกฤษ: มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง; ตัวย่อ: MFU. – MFU; คำเมือง:) เป็นมหาวิทยาลัยในสังกัดรัฐบาลในจังหวัดเชียงราย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (อังกฤษ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; อักษรย่อ: KU – KU) เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งแรกในประเทศไทยที่เปิดสอนหลัก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตัวย่อ: SUT (SUT) เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ตั้งอยู่ในจังหวัดนครราชสีมา ก่อตั้งเป็นมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 27

มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยมหิดล (อังกฤษ: Mahidol University; ตัวย่อ: MU) เดิมชื่อ University of Medicine[1] เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เน้นการสอน

มหาวิทยาลัยทักษิณ

มหาวิทยาลัยทักษิณ อักษรย่อ: TSU – TSU) เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ จังหวัดสงขลา มี 2 แห่ง และจังหวัดพัทลุง เกิดจากวิทยาลัยศึกษาศาสตร์ที่