มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ (อังกฤษ: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์) เดิมชื่อ โรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (อังกฤษ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; อักษรย่อ: KU – KU) เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งแรกในประเทศไทยที่เปิดสอนหลัก

มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยมหิดล (อังกฤษ: Mahidol University; ตัวย่อ: MU) เดิมชื่อ University of Medicine[1] เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เน้นการสอน

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเอกชนที่ไม่แสวงหาผลกำไรที่หอการค้าไทยเป็นเจ้าของและถือเป็นสถาบันการศึกษาด้าน

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เป็นหนึ่งใน 5 สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งแรกๆ ของประเทศไทย ก่อตั้งร่วมกับวิทยาลัยเคิร์ก วิทยาลัยไทยสุริยา วิทยาลัยธุรกิจ