มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (อังกฤษ: มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง; ตัวย่อ: MFU. – MFU; คำเมือง:) เป็นมหาวิทยาลัยในสังกัดรัฐบาลในจังหวัดเชียงราย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อังกฤษ: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; ตัวย่อ: CMU – CMU) เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งแรกในภูมิภาคและเป็นมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (อังกฤษ: มหาวิทยาลัยแม่โจ้; อักษรย่อ: KMUTT – MJU) เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ตั้งอยู่ในอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่