มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ก่อตั้งเป็นโรงเรียนอาชีวศึกษาของรัฐ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2477 ก่อตั้งเป็นวิทยาลัยฝึกหัดครู ในหมู่บ้านมาเลย

มหาวิทยาลัยทักษิณ

มหาวิทยาลัยทักษิณ อักษรย่อ: TSU – TSU) เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ จังหวัดสงขลา มี 2 แห่ง และจังหวัดพัทลุง เกิดจากวิทยาลัยศึกษาศาสตร์ที่

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อักษรย่อ: ม.อ. – ม.อ.) เป็นวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยแห่งแรกในภาคใต้ เป็นวิทยาลัยแห่งที่ 13 และเป็นมหาวิทยาลัยแห่งที่ 8